Giới thiệu về chữ ký số VNPT

Vào ngày 15/9/2009 Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT với đơn vị đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). VNPT trở thành đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng bao gồm:
– Chứng thư số dành cho tổ chức, cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)
– Chứng thư số SSL (dành cho website);
– Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).

Hotline: 0973 437 544 – 043 9908 456

chu ky so vnpt

CHỮ KÝ SỐ?

 •  Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử
 •  Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa
  (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key). 
 •  “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được
  dùng để tạo chữ ký số
   
 • “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được
  sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

KÝ SỐ

– “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn
chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
– “Người ký” là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ
liệu dưới tên của mình.
– “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người
ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số
trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động,
giao dịch có liên quan.

CHỨNG THƯ SỐ

– Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số cấp.
– Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường
máy tính và Internet.
– Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối
tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công
khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác
nhận định danh và cấp các chứng thư số.
“Thuê bao”: Là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận
chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai
ghi trên chứng thư số

Xem thêm: BẢNG BÁO GIÁ GÓI CƯỚC DỊCH VỤ VNPT-CA MỚI NHẤT